سامانه ثبت ناممحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
جبر
هندسه
ترکیبیات و نظریه گراف
معادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی
آنالیز عددی
تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
آموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
آمار و نظریه احتمال
علوم کامپیوتر
ریاضی مالی
بهینه سازی و کنترل تئوری
ریاضیات در علم وتکنولوژی
ریاضی و فیزیک
آموزش ریاضی و ریاضیات عمومی
منطق
نظریه اعداد
آنالیز ریاضی
ریاضیات فازی و مجموعه های فازی
محاسبات عددی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
جبرجبر
نظریه حلقه ها و مدول هاجبر
نظریه گروه هاجبر
نظریه کد گزاریجبر
محاسبات کوانتومیجبر
پردازش موازیجبر
تشخیص الگوجبر
گروه های لی و جبر های لیجبر
اتوماتاجبر
ابرساختارهای جبریجبر
هندسه ریمانیهندسه
کاربرد های هندسههندسه
هندسه مختلطهندسه
هندسه فیزیکهندسه
هندسه جبریهندسه
هندسه متریکهندسه
هندسه دیفرانسل هندسه
توپولوژی دیفرانسیل هندسه
دینامیک توپولوژیهندسه
هندسه برخالهندسه
هندسه جبری و مختلطهندسه
ترکیبات ونظریه گرافترکیبیات و نظریه گراف
مدل سازی خدمات و ترافیک در شبکه های کامپیوتریترکیبیات و نظریه گراف
الگوریتم های مسیریابی در شبکه های کامپیوتریترکیبیات و نظریه گراف
الگوریتم های زمان بندیترکیبیات و نظریه گراف
مدل سازی منابع و توپولوژی شبکه های mobileترکیبیات و نظریه گراف
نظریه کلاسیکمعادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی
روش های عددی در نظریه انشعابمعادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی
حل عددی معادلات دیفرانسیل (تعینی و تصادفی)معادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی
معادلات پاره ای، معادلات تطوریمعادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی
معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکیمعادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی
آنالیز عددیآنالیز عددی
نظریه تقریبآنالیز عددی
حل عددی معادلات انتگرال آنالیز عددی
حل عددی معادلات با مشتقات جزییآنالیز عددی
جبر خطی عددیآنالیز عددی
آزمون های اول بودنآنالیز عددی
هم نهشتیآنالیز عددی
تقسیم پذیریآنالیز عددی
برنامه ریزی ریاضیتحقیق در عملیات و نظریه کنترل
بهینه سازی استوارتحقیق در عملیات و نظریه کنترل
تحلیل پوششی داده هاتحقیق در عملیات و نظریه کنترل
الگوریتمهای ابتکاری تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
برنامه ریزی عدد صحیح تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
برنامه ریزی عدد صحیح تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
نرم افزارهای تحقیق در عملیات تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
تحقیق در عملیات و نظریه کنترلتحقیق در عملیات و نظریه کنترل
آموزش ریاضی و تاریخ ریاضیآموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
آموزش ریاضی و ریاضیات عمومیآموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
نقش آموزشهای غیررسمی در یادگیری ریاضیآموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
آموزشهای قبل و ضمن خدمت معلمان ریاضیآموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
نظریه اندازه احتمالآمار و نظریه احتمال
نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکیآمار و نظریه احتمال
احتمال هندسیآمار و نظریه احتمال
احتمال فازیآمار و نظریه احتمال
تابع مشخصه و تبدیلات دیگرآمار و نظریه احتمال
انتگرال های تصادفیآمار و نظریه احتمال
استباط آماری فرآیندهای تصادفیآمار و نظریه احتمال
معادلات و عملگر های تصادفیآمار و نظریه احتمال
آمار و نظریه احتمالآمار و نظریه احتمال
علوم کامپیوترعلوم کامپیوتر
ریاضی مالیریاضی مالی
بهینه سازی و کنترل تئوریبهینه سازی و کنترل تئوری
مدلسازی بهینه منابع و خدمات در شبکه­ های کامپیوتریبهینه سازی و کنترل تئوری
مدلهای های کیفیت خدمات دهی QoS در شبکه ­های کامپیوتریبهینه سازی و کنترل تئوری
ریاضیات در علم وتکنولوژیریاضیات در علم وتکنولوژی
تکنولوژی آموزشیریاضیات در علم وتکنولوژی
آموزش و یادگیری با استفاده از فناوریریاضیات در علم وتکنولوژی
تعامل انسان و کامپیوترریاضیات در علم وتکنولوژی
نرم افزار چند رسانه‌ایریاضیات در علم وتکنولوژی
نوآوری و تغییر در آموزشریاضیات در علم وتکنولوژی
منابع انسانی در تکنولوژی آموزشیریاضیات در علم وتکنولوژی
سیستم آموزش الکترونیکی هوشمند و تعاملیریاضیات در علم وتکنولوژی
ریاضی و فیزیکریاضی و فیزیک
آموزش ریاضی و ریاضیات عمومیآموزش ریاضی و ریاضیات عمومی
منطقمنطق
نظریه اعدادنظریه اعداد
ریشه های اولیهنظریه اعداد
توابع حسابینظریه اعداد
آنالیز تابعی آنالیز ریاضی
آنالیز هارمونیکآنالیز ریاضی
آنالیز غیر خطیآنالیز ریاضی
جبر عملگرها آنالیز ریاضی
محاسبات ماتریس های بزرگریاضیات فازی و مجموعه های فازی
کاربردهای نرم افزاری نظیر ساخت نرم افزارهای تشخیص ریسک یا تشخیص خطاریاضیات فازی و مجموعه های فازی
تولید مدلهای اطلاعاتی نظیر تئوری اطلاعاتریاضیات فازی و مجموعه های فازی
مدلسازی ارتباطات نظیر تشخیص نوع ترافیک داده ها در شبکه های کامپیوتریریاضیات فازی و مجموعه های فازی
کاربردهای امنیت اطلاعات نظیر ساخت الگوریتم های رمز نگاریریاضیات فازی و مجموعه های فازی
کاربردهای امنیتی در ارتباطات نظیر تشخیص و کشف ترافیک هکرهاریاضیات فازی و مجموعه های فازی
شیوه­های جستجو در پایگاه داده­ها، اینترنت و داده کاویریاضیات فازی و مجموعه های فازی
محاسبات رباتیکریاضیات فازی و مجموعه های فازی
بینایی ماشینریاضیات فازی و مجموعه های فازی
کاربردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاریریاضیات فازی و مجموعه های فازی
الگوریتم های تکراری همگرامحاسبات عددی
تحلیل وکاهش خطای الگوریتم ها و سیستم های محاسباتیمحاسبات عددی
گرافیک کامپیوتریمحاسبات عددی


حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

تماس با ما

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش